Generelle forretningsvilkår

Senest opdateret: 24. Februar 2017

1. Almene bestemmelser

Disse generelle forretningsvilkår (”Vilkår”) gælder for alle aftaler om levering af produkter, ydelser og samarbejde fra PrivacyTree P/S, CVR-nummer 38250132, (”PrivacyTree”) til erhvervskunder (”Kunden”). PrivacyTree og Kunden sammen benævnt Parterne.

Ved bestilling af ydelser og anvendelse af software hos PrivacyTree accepterer Kunden nærværende Vilkår. Accept sker ved afkrydsning under tilmelding eller hvis PrivacyTree på andet grundlag kan dokumentere, at disse Vilkår er accepteret af Kunden.

PrivacyTree har ret til at ændre i Vilkårene. De gældende Vilkår accepteres af Kunden, før en aftale indgås mellem PrivacyTree og Kunden. Herefter modtager Kunden de gældende Vilkår, hver gang PrivacyTree sender faktura ud via e-mail. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende Vilkår.

2. Abonnement

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

Hvis der er indgået en aftale med en bindingsperiode, hvor Kunden er bundet i en nærmere aftalt periode, og ikke skal betale hele prisen med det samme, skal Kunden betale en aftalt månedlig pris over den aftalte periode.

3. Produkter og ydelser

PrivacyTree leverer en ydelse, der skal hjælpe små virksomheder med at leve op til den nye persondataforordning. Dette sker enten

  • i form af et abonnement, hvor der bl.a. tilbydes analyse af virksomhedens IT-systemer, et samlet overblik, vejledning og afklaring af Kundens problemer og behov, eller
  • individuelt aftalte konsulentydelser.

Herudover har PrivacyTree ingen forpligtelser over for Kunden. PrivacyTrees ydelser er ikke beregnet til at erstatte juridisk rådgivning.

4. Ophavsret

Den fulde ejendomsret til alle immaterielle rettigheder vedrørende PrivacyTrees ydelser tilhører PrivacyTree. Alt materiale, der forefindes på PrivacyTrees webside og software, tilhører PrivacyTree. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale PrivacyTree, bedes du forudgående anmode PrivacyTree om skriftlig tilladelse.

5. Pris og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms. PrivacyTree forbeholder sig til enhver tid, retten til at justere prisen med to måneders varsel. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at PrivacyTree kan justere priserne, således at PrivacyTree stilles uændret.

Hvis PrivacyTree i tilbuddet har angivet, at priserne for et abonnement er betinget af 3, 6, 12 eller andet antal måneders uopsigelighed, så accepterer Kunden at være bundet i den anførte periode.

6. Ansvarsbegrænsning

PrivacyTree tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for PrivacyTrees kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. PrivacyTree tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud. I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har PrivacyTree ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil ske, hvor færrest mulige Kunder vil blive påvirket af det. Adgangen til PrivacyTrees software udvikles løbende, og PrivacyTree giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti.

PrivacyTree kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af PrivacyTrees ydelser. PrivacyTree er ikke ansvarlig over for Kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure.

Det er Kundens ansvar som dataansvarllg at sikre at persondata behandles i overensstemmelse med lovgivning omkring persondata, patientdata m.v. Med andre ord er brugen af PrivacyTrees ydelser alene et værktøj, der kan bistå Kunden i at efterleve dansk lovgivning. PrivacyTree er ikke ansvarlig for Kundens manglende overholdelse af dansk lovgivning.

Det er Kundens ansvar, at opdatere sine oplysninger og informere PrivacyTree ved ændring af relevante oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen og som har relevans for betaling med mere.

7. Opsigelse og overdragelse

Kunden kan opsige eller ændre sit abonnement ved udgangen af en abonnementsperiode. Der er således uopsigelighed i abonnementsperioden.
Abonnementet fornyes automatisk, medmindre kunden opsiger aftalen skriftligt, sendt til kontakt@privacytree.eu.
Opsigelse skal ske senest dagen før betalingsfristen. Der er ingen refundering eller fortrydelsesret.

PrivacyTree kan opsige abonnementet ved udgangen af en abonnementsperiode, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Vilkår, manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens.

Kunden accepterer, at PrivacyTree er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift og til opbevaring af kundens data.

8. Misligholdelse

Hvis Kunden undlader at betale en faktura, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden. Ved forsinket betaling har PrivacyTree ret til renter af det forfaldende beløb på 1 % pr. måned fra forfaldstid og til betalingen sker. Derudover vil der blive påkrævet et gebyr på 100 kr. pr. rykker.

9. Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge PrivacyTrees erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over PrivacyTrees fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Kundens forpligtelser i forhold til fortrolighed gælder under parternes samhandel og uden tidsbegrænsning efter samhandlens ophør uanset årsagen til ophøret.

10. Gældende ret og værneting

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol ved PrivacyTrees hjemting.

 

Endvidere henvises til vores Privatlivspolitik